Maak nu een afspraak

Disclaimer

Artikel 1 Disclaimer

BioHernia neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden, om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn echter niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

Deze website richt zich tot Nederlandse en internationale patiënten. De in deze site genoemde diensten zijn afgestemd op de Nederlandse voorschriften. Bij raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding of overeenkomst is de tekst van deze pagina van toepassing, alsmede de Algemene Voorwaarden van BioHernia en het Nederlandse recht.

BioHernia heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker wordt gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor directe, indirecte of gevolgschade -van welke aard dan ook- voortvloeiend uit of in verband staand met het gebruik van de via deze site of anderszins verstrekte informatie.

Artikel 2 Hyperlinks

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen wijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden, waarover BioHernia geen controle heeft. BioHernia draagt en aanvaardt dus ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van die andere bronnen. Gebruikers leggen voor eigen rekening en risico verbinding met andere sites en verplichten zich dergelijke sites te gebruiken volgens de voorwaarden die aan het gebruik ervan zijn verbonden.

Maak nu een afspraak

Please choose an option to continue:

For private patients

For NHS patients